Zakres czynności i obowiązków Pracowników utrzymujących czystość oraz obowiązki Administratora obowiązują od dnia 01.02.2019 roku.

Zakres czynności i obowiązków pracowników  

utrzymujących czystość na terenie       

Wspólnoty Mieszkaniowej Kilińskiego 61”

 

I. Bezpośrednio w budynkach Kilińskiego 61 i Kilińskiego 61 A

Klatki schodowe:
1. sprzątanie i mycie schodów, podestów przed klatkami schodowymi, 
2. mycie całej konstrukcji poręczy, przełączników światła, krat okiennych, drzwi wejściowych – raz w tygodniu,
3. mycie okien na klatkach schodowych – przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą,
4. informowanie o przepalonych żarówkach na klatkach schodowych i przed klatkami wejściowymi,
5. usuwanie reklam wyłożonych na skrzynkach pocztowych,
6. utrzymanie w czystości kratek przed klatkami schodowymi  – wg potrzeb.
Piwnice, garaże i pomieszczenia gospodarcze:
1. zamiatanie korytarzy piwnicznych i garaży,
2. mycie podłóg w korytarzach piwnicznych,
3. mycie okienek piwnicznych i garażowych – raz na kwartał (miesiące III, VI, IX, XII),
4.  sprzątanie po wszelakich awariach, remontach lub dezynfekcji,
5.  omiatanie pajęczyn,
6.  wykładanie trutki na gryzonie i usuwanie padłych zwierząt – wg potrzeb,
7. informowanie przedstawiciela Zarządu o przepalonych żarówkach w piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych i garażach.

II. Na zewnątrz budynków WM ”Kilińskiego 61”

                                      + dbałość o oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

 
1. Usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu pokrytego kostką Bauma, z placu zabaw, z altanki, z trawników, spod krzaków przy ogrodzeniu (wewnątrz i na zewnątrz),
2. grabienie liści na trawnikach i spod krzaków – wg potrzeb,
3. okopywanie krawężników – wg potrzeb, zwłaszcza po zimie i po każdym koszeniu,
4. zamiatanie chodników i parkingów – wg potrzeb,
5. opróżnianie koszy na śmieci, zamiatanie przy pojemnikach na odpady komunalne,
6. utrzymanie w czystości i drożności kratek przed garażami – wg potrzeb,
7. koszenie trawy – wg uznania (zwłaszcza, gdy trawa jest zbyt wysoka),
8. przycinanie żywopłotu, krzewów, drzew – wg uznania lub na polecenie przedstawiciela Zarządu,
9. odśnieżanie w okresie opadów śniegu:
– oczyszczanie chodników, ulic i parkingów ze śniegu, lodu, gołoledzi, błota pośniegowego,
– usypywanie w pryzmy, posypywanie chodników piaskiem w czasie gołoledzi i po opadach śniegu,
– utrzymywanie w czystości i w stanie sprawnego spływu kratek wpustów przed garażami,
10. bieżące uzupełnianie żarówek na słupkach oświetleniowych, w altance, przed klatkami i wewnątrz budynków (na klatkach, w piwnicach, w garażach),
11. usuwanie ulotek reklamowych sprzed bram wjazdowych.

Inne obowiązki pracowników utrzymujących czystość:

1. bezzwłoczne zawiadamianie przedstawiciela Zarządu lub Administratora o powstałych zniszczeniach w budynku i otoczeniu WM „Kilińskiego 61” tj. wybitych szybach, uszkodzonych kloszach, zepsutych zamkach, wszelkich uszkodzeniach instalacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz infrastruktury technicznej Wspólnoty, uszkodzeniach sprzętu zabawowego, uszkodzeniach i awariach bram wjazdowych i furtek wejściowych,  innych nie wymienionych,
2. bezzwłoczne informowanie przedstawiciela Zarządu Wspólnoty o braku materiałów i narzędzi do wykonywanej pracy (także o ich uszkodzeniach) oraz brakach żarówek na wymianę,
3. przyjmowanie ewentualnych zgłoszeń od mieszkańców i przekazywaniu ich do przedstawiciela Zarządu Wspólnoty, po zanotowaniu od kogo (nazwisko, adres, telefon kontaktowy) jest zgłoszenie,
4. inne drobne prace konserwacyjne zlecone przez przedstawiciela Zarządu Wspólnoty.


Obowiązki Administratora Wspólnoty Mieszkaniowej ”Kilińskiego 61” w Radomsku

 1. Reprezentowanie Wspólnoty w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami Wspólnoty, a mieszczących się w zakresie udzielonych pełno­mocnictw dotyczących uprawnień i obowiązków powierzonych Administratorowi Umową.
2. Utrzymanie oraz stały nadzór nad należytym stanem porządku i czystością w budynkach, na całym terenie i wszelkich urządzeniach należących do Wspólnoty.
3. Dokonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, bieżących napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, gazu, bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz z innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości.
4. Usuwanie awarii i skutków awarii na terenie Wspólnoty, przy czym zakres robót związanych z usuwaniem skutków i przyczyn awarii wraz z kosztorysem powinien być uzgodniony z Zarządem Wspólnoty.
5. Wykonywanie remontów, zgodnie z planem gospodarczym przyjętym na dany rok kalendarzowy.
6. Uzgodnienie i przedstawienie Zarządowi na piśmie harmonogramu planowanych remontów, konserwacji i przeglądów technicznych nieruchomości do końca roku poprzedzającego rok z harmonogramem.
7. Dochodzenie należności na drodze sądowej na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
8. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej w sposób prawem przewidziany.
9. Ubezpieczenie budynku, po wcześniejszej konsultacji z Zarządem, od ognia i innych żywiołów oraz Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty.
10. Doradztwo prawne w zakresie związanym z zarządzaniem nieruchomością oraz funkcjonowaniem Wspólnoty.
11. Wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego CIT-8.
12. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieru­chomością, związanych z realizacją Umowy i mieszczących się w granicach zwyk­łego zarządu.