”Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kilińskiego 61 w Radomsku”

I. Informacje ogólne
1. ”Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kilińskiego 61 w Radomsku” w skrócie – Wspólnota Mieszkaniowa „Kilińskiego 61”, dalej jako Wspólnota, została utworzona przez ogół właścicieli samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu (garaże), dalej jako lokali, w budynkach położonych w Radomsku przy ulicy Kilińskiego 61 i Kilińskiego 61A i stojących na działce 680/1 w obrębie 11 o powierzchni 4632 m² oraz działce 185/22 obręb 11 o powierzchni 238 m². Obydwie działki są prawną współwłasnością właścicieli lokali. Dla obu działek Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgi wieczyste, dla działki 680/1 pod nr PT1R/000 72475/2 a dla działki 185/22 pod nr PT1R/00077975/2. W sumie współwłasność Wspólnoty obejmuje  4870 m² gruntu.
2. Wspólnota została zarejestrowana 15.10.2007 roku w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON 100435114 i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 7722334004.
3. ”Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kilińskiego 61 w Radomsku” działa i funkcjonuje na podstawie:
a) przepisów Ustawy o własności lokali (Dz. U. z dnia 24.06.1994 r., nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30.10.2015 roku Dz. U. 2015 poz. 1892),
b) Regulaminu przyjętego Uchwałą na zebraniu właścicieli lokali Wspólnoty,
c) Uchwał podjętych na Zebraniach właścicieli lokali Wspólnoty,
d) decyzji Zarządu Wspólnoty.
4. Działki na których stoją w/w budynki oraz nieruchomości dzierżawione od Miasta Radomsko, na których znajduje się ”część rekreacyjna”, jest terenem Wspólnoty. Budynki z działkami, na których one stoją, jego otoczenie i wszelkie urządzenia techniczne trwale z nimi związane, są wspólną własnością członków Wspólnoty. To samo dotyczy naniesień nietrwałych i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na działkach dzierżawionych.
5. Wspólnota ma swoją siedzibę w Radomsko ul. Kilińskiego 61.
II. Obowiązki właścicieli lokali
1. Właściciel lokalu zobowiązany jest do zapoznania najemców, którym oddał swój lokal do używania, z niniejszym Regulaminem.
2. Właściciel lokalu zobowiązany jest powiadomić Zarząd Wspólnoty o wszelkich istotnych zmianach dotyczących jego lokalu, a w szczególności o zmianach własnościowych. Przed zbyciem lokalu właściciel powinien rozliczyć się z opłat na rzecz Wspólnoty:
– z pokrycia kosztów zarządzania i działalności Wspólnoty,
– za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– za zużytą wodę zgodnie ze stanem bieżącym wodomierza.
Nowy właściciel lokalu ma obowiązek przedstawić protokół zdawczo-odbiorczy do Zarządu Wspólnoty i dokonać zmian właścicielskich lokalu.
3. Właściciel lokalu zobowiązany jest uiszczać, płatną z góry do dnia 15 każdego miesiąca, zaliczkę w formie osobnych bieżących opłat:
– na pokrycie kosztów zarządu i działalności Wspólnoty,
– za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn zadeklarowanych zamieszkujących osób w lokalu i bieżącej stawki śmieciowej).

4. Właściciel lokalu zobowiązany jest w ostatnim miesiącu każdego kwartału, wnieść na konto Wspólnoty opłatę  za zużytą wodę, według ustalonych przez Zarząd stawek za 1 , podając w tytule opłaty bieżący stan wodomierza oraz ilość opłacanych m³.
III. Obowiązki mieszkańców Wspólnoty i osób trzecich
1. Obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu dotyczy wszystkich właścicieli lokali tworzących Wspólnotę oraz z osoby z którymi mieszka, wszystkich najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład Wspólnoty i osób trzecich przebywających na terenie Wspólnoty.
2. Właściciele, najemcy i użytkownicy lokali są zobowiązani dbać i chronić przed dewastacją budynek, jego instalacje i części przeznaczone do wspólnego korzystania oraz jego otoczenie, a w szczególności drzwi wejściowe do budynków, klatek schodowych, korytarzy, strychów, piwnic i innych pomieszczeń.
3. W przypadku jakichkolwiek awarii lub nagłych zdarzeń podejmować w ramach swoich możliwości działania doraźne zabezpieczające przed powstaniem lub rozszerzaniem się szkód oraz niezwłocznie zawiadomić o tych zdarzeniach Administratora a w razie konieczności również odpowiednie służby, takie jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, itp.
4. Obowiązkowo zezwolić na wstęp do lokalu służbom remontowym oraz innym służbom zapobiegającym rozszerzaniu się skutków awarii, ilekroć jest to konieczne. Na żądanie właściciela lokalu, najemcy lub użytkownika służbom tym może towarzyszyć Administrator lub osoba przez niego wskazana.
5. Naprawiać na własny koszt wszelkie wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie nieruchomości wspólnej, ewentualnie zgłosić wyrządzoną szkodę do Administratorowi.
6. Umożliwiać w dniach i godzinach wcześniej podanych do wiadomości ogólnej (lub uzgodnionych indywidualnie) wejście do mieszkania lub pomieszczenia przynależnego osób upoważnionych przez Zarząd Wspólnoty lub Administratora w celu:
a) skontrolowania stanu technicznego lokalu, a w szczególności okresowego przeglądu sprawności instalacji elektrycznej, wentylacyjnej lub gazowej,
b) przeprowadzenia konserwacji, napraw lub remontu instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Administrator,
c) montażu, konserwacji lub wymiany urządzeń pomiarowych służących do indywidualnych rozliczeń zużycia wody i ciepła,
d) dokonywania odczytów wodomierzy, montaży lub odczytów podzielników kosztów centralnego ogrzewania.
7. Utrzymywać użytkowany lokal mieszkalny oraz wszystkie inne użytkowane pomieszczenia w należytym stanie techniczno – sanitarnym.
8. Zapewnić dostateczny napływ powietrza do mieszkania, utrzymywać normatywną temperaturę nie mniejszą niż 16˚C.
IV. Przepisy porządkowo – organizacyjne
1. Na terenie Wspólnoty cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. W niedziele i święta niedozwolone jest prowadzenie w lokalach głośnych prac remontowych (wiercenie, stukanie), w pozostałe dni prace remontowe mogą być przeprowadzane w godzinach 8:00 – 20:00.
2. Należy obowiązkowo zamykać wejścia do pomieszczeń wspólnego użytku, bram garażowych, furtek i bram wjazdowych na teren Wspólnoty.
3. Należy zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Wspólnoty i zwracać się do nich o podanie celu pobytu. W sytuacji podejrzanej należy zgłosić sprawę na policję.
4. Balkony należy utrzymywać w czystości, oraz tak aby nie powodowały zakłóceń w użytkowaniu balkonów przez sąsiadów i nie niszczyły elewacji budynków.
5. Niedozwolone jest grillowanie na balkonach.
6. Psy lub inne zwierzęta domowe muszą być wyprowadzane na spacer poza teren Wspólnoty a na jej bezpośrednim terenie muszą być prowadzone na smyczy. Niedozwolone jest wyprowadzanie zwierząt domowych na plac zabaw dla dzieci i tereny zielone należące do Wspólnoty.
7. Niedozwolone jest trwałe zastawianie ciągów komunikacyjnych jakimikolwiek przedmiotami. Czasowe zastawianie może mieć miejsce jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. remont w lokalu, przeprowadzka itp.). Przedmioty blokujące ciągi komunikacyjne należy niezwłocznie usunąć na każde, nawet ustne, wezwanie Administratora. W przypadku niezastosowania się do wezwania Administrator jest uprawniony do usunięcia tych przedmiotów na koszt i ryzyko osoby, która zastawia ciągi komunikacyjne.
8. Zabrania się zastawiania z dwóch stron bramy awaryjnej, bram automatycznych oraz w pobliżu boksów śmietnikowych.
9. Na terenie Wspólnoty obowiązuje absolutny zakaz parkowania pojazdów na:
a) dojazdach i zjazdach do garaży podziemnych,
b) ciągach jezdnych,
c) łukach ciągów jezdnych,
d) w pobliżu budynków mieszkalnych na chodniku (część wyłożona czerwoną kostką brukową przed budynkiem),
e) dojściu do chodnika prowadzącego do furtki w ”części rekreacyjnej”,
f) trawnikach,
g) najeżdżania pojazdami mechanicznymi na trawniki i krawężniki.
10. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są dbać, aby dzieci stosowały się do mogących się do nich odnosić postanowień niniejszego Regulaminu. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.
11. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na klatkach schodowych.
V. Przepisy techniczno – budowlane
1. Niedozwolone jest:
a) dokonywanie w lokalach mieszkalnych bez zgody Administratora zmian w zakresie wyburzania ścian nośnych i przebudowy balkonów,
b) samowolnie, bez zgody Zarządu Wspólnoty i bez wskazanego nadzoru, dokonywać wymiany wodomierzy,
c) dokonywanie przeróbek istniejących i zakładania nowych instalacji lub urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych bez uprawnionego nadzoru technicznego,
d) dokonywanie jakichkolwiek przeróbek na ścianach kanałów wentylacyjnych,
e) zaklejanie kratek wentylacyjnych i nawiewników,
f) samowolnie, bez zgody Administratora i jego nadzoru, montowanie jakichkolwiek anten, klimatyzatorów i konstrukcji na dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej a w szczególności do wywiewek pionów kanalizacyjnych, sposób montowania anteny zewnętrznej nie może powodować uszkodzeń elewacji budynku,
g) wrzucanie do sedesu papierów, śmieci, szmat, sanitariatów i innych odpadków, które mogą spowodować zatkanie pionu kanalizacyjnego,
h) wyłamywanie zamknięć do piwnic, na dach, strych, urządzeń elektrycznych, gazowych, wodociągowych i centralnego ogrzewania. Czynności te mogą mieć miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych, zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu,
i) samodzielne zakładanie w piwnicach dodatkowego oświetlenia oraz gniazd poboru energii elektrycznej.
j) samodzielne dokonywanie jakichkolwiek instalacji, zmian technicznych i adaptacji w częściach wspólnych Wspólnoty oraz na terenie zarządzanym przez Wspólnotę.
VI. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
1. Wspólnota prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, dbając o środowisko naturalne zaleca aby wyrzucać:
– plastik i metale do żółtego pojemnika oznaczonego napisem ”Plastik”,
– odpady papierowe do niebieskiego pojemnika oznaczonego ”Makulatura” lub „Papier”,
– odpady szklane do zielonego pojemnika oznaczonego „Szkło”,
– odpady zieleni do czarnego lub zielonego pojemnika oznaczonego ”Odpady zieleni”.
2. Usuwanie gruzu pozostawionego po remoncie lokalu odbywa się staraniem i na koszt właściciela (najemcy, użytkownika) tego lokalu przez odwiezienie do punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, adresy punktów są na stronie internetowej Miasta Radomsko (patrz też opis w pkt. 5d.).
3. Nie należy gromadzić w pojemnikach odpadów komunalnych niezgodnie z ich przeznaczeniem: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi.
4. Niedozwolone jest wyrzucanie jakichkolwiek odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów. Drobne śmieci należy wyrzucać do koszy na śmieci.
5. Obligatoryjny sposób postępowania z niektórymi odpadami – adresy punktów są na stronie internetowej Miasta Radomsko:
a) odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić koło pojemników na odpady na terenie Wspólnoty zgodnie z harmonogramem wywieszonym na klatkach schodowych oraz będącym na stronie internetowej PGK Radomsko i stronie Wspólnoty, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Należy taki fakt zgłosić do Administratora na 48 godzin wcześniej. Można je także przekazać do miejskiego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie należy umieszczać w zamówionych we własnym zakresie kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez jednostkę wywozową i ustawionych w miejscu wskazanym przez Administratora. Innym sposobem składowania odpadów budowlanych niż w kontenerach i bezpłatny wywóz odpadów przez PGK Radomsko, jest składowanie ich na terenie Wspólnoty, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem terminu, miejsca i sposobu.
VII. Przepisy porządkowe
1. Piwnice winny być utrzymywane w czystości i porządku, a podczas korzystania z nich, należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
2. Na balkonach, w piwnicach, na korytarzach, w garażach i w innych pomieszczeniach nieruchomości wspólnej nie wolno przechowywać motorowerów, motocykli, sprzętu RTV i AGD, materiałów łatwopalnych, żrących i cuchnących środków chemicznych, materiałów wybuchowych oraz gazu w butlach.
3. Niedozwolone jest zanieczyszczanie nieruchomości wspólnej. Po każdorazowym przebywaniu w altance, w części rekreacyjnej, po grillowaniu lub paleniu ogniska, należy wszystko zostawić w należytym porządku (czyste stoły, ustawione siedziska i ławy, wygaszony grill i ognisko).
4. Po każdorazowym pobycie na placu zabaw lub części rekreacyjnej, dzieci lub przebywający z nimi dorośli porządkują wszystkie zabawki, gromadząc je w jednym miejscu (piaskownica).
5. Zarząd Wspólnoty przekazał Administratorowi i pracownikom sprzątającym ” Zakres czynności i obowiązków pracowników utrzymujących czystość na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej „Kilińskiego 61” a Administratorowi przekazał ”Obowiązki Administratora Wspólnoty Mieszkaniowej”. Oba dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Wspólnoty.
VIII. Garaże podziemne
1. Uprawnionymi do wejścia i wjazdu na teren garażu podziemnego oraz korzystania z miejsc postojowych w tym garażu są właściciele przypisanych miejsc postojowych. Prawo do korzystania z miejsc postojowych w garażu podziemnym przysługuje także najemcom i dzierżawcom na warunkach przewidzianych dla właścicieli lokali w razie wynajęcia lub wydzierżawienia lokali, z którymi związane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych w garażu podziemnym bądź wynajęcia lub wydzierżawienia samego tylko miejsca postojowego.
2. Warunkiem wejścia i wjazdu na teren garażu podziemnego oraz korzystania z miejsc postojowych w tym garażu jest regularne opłacanie wszelkich opłat na rzecz Wspólnoty i posiadanie kodowanego pilota do bram garażowych.                   
3. Niezależnie od niniejszego Regulaminu prawo doraźnego wjazdu na teren garażu przysługuje karetkom pogotowia, pojazdom policji, pojazdom straży pożarnej oraz pojazdom służb holowniczych (auto – pomocy) w związku z realizowanymi przez te służby zadaniami. Prawo do doraźnego przebywania na terenie garażu podziemnego mają prawo pracownicy wymienionych służb w czasie pełnienia obowiązków służbowych oraz inne osoby upoważnione przez Administratora lub Zarząd Wspólnoty.
4. W garażach podziemnych nie jest dopuszczalne przelewanie paliwa oraz napełnianie nim zbiorników paliwa w pojazdach.
Zabronione jest parkowanie w garażach zagłębionych samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan.
6. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
7. W garażach podziemnych dzieci i młodzież do lat 16 powinny przebywać tylko pod opieką osób dorosłych.
8. W całości garażu należy utrzymywać czystość i porządek a podczas korzystania z niego należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
IX.  Informacje
1. Dane kontaktowe do Wspólnoty:
– adres korespondencyjny: 97-500 Radomsko ul. Kilińskiego 61 m A4,
– adres e-mail: wmkilinskiego61(małpa)gmail.com ,
– konto na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/kilinskiego/ (uwaga! grupa zamknięta, akceptację wydaje administrator grupy),
– strona internetowa: https://wmkilinskiego61.pl (bieżące informacje Zarządu, historia Wspólnoty, regulamin, ogłoszenia prywatne, przydatne linki, dane kontaktowe i inne informacje).
X. Postanowienia końcowe
1. Zarząd Wspólnoty zwraca się do wszystkich mieszkańców oraz osób trzecich o przestrzeganie postanowień i zaleceń niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin został uchwalony w dniu 24 października 2017 roku na Zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Kilińskiego 61” i obowiązuje od dnia 01.06.2018 roku.